Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015