Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Oznamujeme občanom, že zvoz elektroodpadu sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2017 (t. j. v utorok a stredu)

Zvoz zeleného odpadu sa uskutoční v dňoch 23. – 27. októbra 2017. Žiadame občanov, aby zelený nevykladali po uvedenom termíne.

Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že v dňoch

 

10. 10. 2017 (utorok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 172, 406 – 412, 454, 468,492 - 495 (časť Rovne, obecné bytovky a bývalá lesnícka bytovka)

11. 10. 2017 (streda) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

23. 10. 2017 (pondelok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

24. 10. 2017 (utorok) v čase od 7:30 do 17:30
v časti obce čísla domov 406 – 412, 454, 468 (časť Rovne)

 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE – Distribúcia, a. s..

Príloha: 

Uvítanie detí do života„Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo je viac...“ 

Dňa 27. septembra 2017 sa v obradnej sieni svätoantonského kaštieľa konalo slávnostné uvítanie detí do života.

Na pozvanie starostky obce Svätý Anton pani Simony Gulákovej sa na slávnosti zúčastnili rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v uplynulom roku. Do života a do radov najmladších „občiankov“ Svätého Antona boli uvítané deti: Frederik Sentinek, Emka Točeková, Tamia Šinčok, Timejka Pállyová, Tonko Miertuš, Emmka Arvajová, Klárka Kosorínová, Ninka Sartorisová, Samko Mičík, Karolínka Kováčová a Dávidko Zimmermann.

Rodičov detí, ako i ďalších hostí v úvode potešili detičky z našej materskej škôlky pod vedením pani učiteľky Moniky Kašiarovej, ktoré si pripravili krásny program. Potom sa prítomným prihovorila starostka obce Svätý Anton Simona Guláková, ktorá vyzdvihla úlohu rodičov pri výchove svojich detí a najmä, aby deti v nich videli vzor lásky, porozumenia a zodpovednosti. Rodičia sa potom podpísali do pamätnej knihy  a prevzali si z rúk starostky obce kvetinu a malý spomienkový darček ako pamiatku na dnešný deň. 

Bc. Eva Buzalková

Osnova

  • Október - mesiac úcty k starším
  • Deň otvorených dverí pre občanov obce
  • Slovo má starostka...
  • Z rokovania OZ
  • Dni sv.Huberta 2017
  • Denný letný tábor "Farebný svet"
  • 73. výročie SNP
  • Bombovo na Ranči Nádej
  • Denné centrum pre seniorov

 

Verejná zbierka Biela pastelka sa aj v tomto roku koná v našej obci v dňoch 22. - 23. septembra 2017. Výnos z nej je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých možno do konca roka 2017 príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006, alebo zaslaním  v hodnote 2 €.  Viac informácií nižšie.

 

Biela pastelka

(z básnickej zbierky Alice Gajanovej Dotyky života)

Nakresli čiaru svojho života pastelkou bielou ako prvý sneh.
V ňom je ukrytá tvoja slepota, bolesť, láska i tichý smiech.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Keď slnko má zastretú tvár a svitanie čierna tma hasí.
Nakresli obrázok v bielom šate a vyrieš moju hádanku.
Do srdca vlož mi lúče zlaté a tiché šťastie do spánku.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Dotykom vidím Tvoju tvár i nežné Tvoje dlane.
Sú pre mňa ako dar, na ruky láskou rozostlané.
Do srdca vlož mi jarný svit a rána, ktoré zvonia rosou.
Tak veľmi túžim znovu žiť, vykročiť zo sna nohou bosou.
Otvoriť život dokorán, nech plynie ako rieka.
Umlčať bolesť mnohých rán, nad ktorými sa nenarieka.
Nakresli čiaru svojho života cez biele rúcho všedných dní.
Nech Ťa neodradí Tvoja slepota a na to zlé rýchle zabudni.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Pastelkou bielou ako sneh nakreslím si do tmy svoje sny.
Snáď ma privedú na druhý breh a nájdem život prekrásny.
Nakresli čiaru svojho života.

 

V termíne od 7. do 11. augusta sa vo Svätom Antone konal tretí ročník denného letného tábora. Názov tábora FAREBNÝ SVET poukazuje na príbeh Pollyanny a Maxa, ktorý sme deťom čítali na pokračovanie každý deň. Spolu s Pollyannou a Maxom sme sa učili vo všetkom, čo sa nám v živote stane, hľadať niečo dobré a radostné, a tiež túto svoju radosť rozdávať ďalej ľuďom okolo seba ☺ 

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana  pred nemeckými okupačnými jednotkami. Česko-slovenská armáda na Slovensku bolo vojenské zoskupenie slovenských povstaleckých síl a hlavná zložka ozbrojených síl povstalcov počas SNP cez druhú svetovú vojnu. V priebehu septembra 1944 početný stav jej vojska dosahoval okolo 60 000 mužov.

Partizánska vojna alebo drobná vojna je forma vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá sa väčšinou vyhýba veľkým bitkám, ale sústredí sa na menšie prepadové akcie. Jej podstatou je fakt, že menšie, ťažko polapiteľné vojenské útvary partizánov môžu spôsobovať ťažkosti aj lepšie vyzbrojenému a organizovanému nepriateľovi, ak ho budú napádať v správnom momente na slabých miestach, najčastejšie zo zálohy. Partizánsky spôsob boja sa vyznačuje malými skupinkami bojovníkov, ktorí operujú zväčša v neprehľadnom teréne, kde môžu ľahko uskutočňovať taktiku „udri a uteč“. Po útoku sa partizánska skupina rýchlo premiestni alebo schová, zväčša v dopredu pripravených úkrytoch v známom teréne skôr, než by ich ostatné nepriateľské jednotky mohli ohroziť. Ako neprestupný a neprehľadný terén partizáni s úspechom využívali aj husto obývané oblasti, ktoré nepriateľ v dôsledku veľkej koncentrácie obyvateľstva nemôže dokonale kontrolovať a strážiť. Aj partizánska vojna si vyžiadala tisíce padlých a zavraždených. 

Nezabúdajme na tých, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Zostala nám už iba tichá spomienka  a položenie venca k pomníku padlých ako poďakovanie, ktoré ešte môžeme z úcty k nim urobiť.

Tak, ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku sa konajú oslavy SNP, tak aj v našej obci sme sa zišli v sprievode starostky obce Simony Gulákovej, p. Šillu a členov DHZO, aby sme položili veniec vďaky za našu slobodu. Zapálenie vatry na Rínku,  veselá muzika z Hodruše Hámrov a chutné klobásky, ktoré pripravili členovia DHZO Svätý Anton, spestrili pekné posedenie občanov. Poďakovanie patrí organizátorom osláv, ktorými boli: Obec Svätý Anton a DHZO Svätý Anton.

Na ustanovujúcej schôdzi dňa 6. 9. 2017, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Svätom Antone obnovilo svoju činnosť Denné centrum pre seniorov, (ďalej len DC) ktoré patrí pod obec Svätý Anton. Na schôdzi sa zúčastnila p. starostka Simona Guláková a 18 členov z celkového počtu 21. Do výboru boli zvolení:

Predseda           Alica Gajanová
Podpredseda    Helena Račková
Pokladník           Eva Oravcová
Členovia             Blažena Kružlicová, Marian Buzalka

RELAXAČNÉ CVIČENIE

Vážení občania,

od 19. 6. 2017 je pre občanov s trvalým pobytom v obci Svätý Anton poskytovaná nová sociálna služba – prepravná služba zabezpečená zmluvným poskytovateľom. Prepravná služba je spolufinancovaná obcou Svätý Anton a je poskytovaná v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 24/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Svätý Anton.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok: 

Pri príležitosti 8. mája bola daná do užívania obci Svätý Anton nová zástava. V októbri 2016 na zastupiteľstve navrhol Ján Skarba vyrobiť takú zástavu, ktorá by svojim vzhľadom reprezentovala našu obec. Začalo sa to vlastne v roku 1996, keď sa vrátila naša obec k pôvodnému názvu Svätý Anton. Na tom základe bola požiadaná Heraldická komisia o schválenie obecnej zástavy a erbu obce. Na výrobe zástavy sa podieľalo strojové vyšívanie SPIRIT Žiar nad Hronom a p. Ľ. Blašková, ktorá ich sponzorsky dala zošiť. Poďakovanie patrí p. Skarbovi, ktorý svoj návrh aj zrealizoval.

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým matkám. V tento deň si spomíname aj na mamy, ktoré sa o nás celý život starali, ale už nie sú medzi nami. Zostala nám už iba spomienka v srdci na roky, ktoré sme spolu prežili. A možno nás trápi, že sme im toho, ešte veľa chceli povedať, ale akosi sme to nestihli. Odrazu odišli z nášho života a v nás zanechali nevypovedané slová. Slová vďaky, uznania a lásky. Slová, na ktoré tak túžobne čakali. Objatia, ktorých sa nikdy nedočkali. Matky sú tie najdôležitejšie osoby v našom živote a preto si ich vážme kým sú medzi vami.

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská agresorov v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci - ZSSR, Veľká Británia a USA, došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu. O rok neskôr zopakovali prelomový úspech v bitke o Stalingrad. Tu Červená armáda víťazne zavŕšila v zime v roku 1943. Po ťažkých bojoch, ktoré trvali 6 rokov, nadišiel deň, keď nacistické Nemecko kapitulovalo.

Máj  je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý má symbolický význam a je výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou a  smrti so životom. Je to  symbol jari a prebúdzajúcej sa  prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. V nich sa ospevovala tvorivá sila prírody a radosť z víťazstva jari nad zimou. Máje sa ozdobujú pestrými stužkami  a farebnými papiermi.

Starostka obce oznamuje občanom, že dnešným dňom boli zahájené práce na opravách miestnych komunikácií na úsekoch vybraných stavebnou komisiou. 

Priebeh realizácie:

3.5.2017 - most pod ZŠ 
                 - spodná ulica Záhumnie 

4.5.2017 - ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko 

5.5.2017 - oprava výtlkov 

Týmto prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.

Fotogaléria ...

Relaxačné cvičenie

Zvozový kalendár na rok 2017

Lekárska služba prvej pomoci

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

Oznam
Oznam
26.10.2017 Zvoz komunálneho odpadu
30.10.2017 Zvoz plastov - separovaný zber