Poďakovanie

Obec Svätý Anton vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi Ing. Štefanovi Komanovi, generálnemu riaditeľovi firmy VEMEX ENERGO s.r.o., za poskytnutie peňažného daru vo výške 1000€ na podporu verejnoprospešného účelu - vybudovanie spevneného chodníka spájajúceho objekty základnej školy a materskej školy Ferdinanda Coburga v našej obci. Práce boli úspešne ukončené v mesiaci október 2015. Poďakovanie patri aj pánovi Jozefovi Kružlicovi, ktorý dielo realizoval a poslancom OZ pánovi Rastislavovi Kondekovi a Jánovi Skarbovi, ktorí sa taktiež veľkou mierou podieľali na jeho výstavbe. Vybudovaním chodníka sme tak spoločne vytvorili bezpečný prechod pre naše deti, zamestnancov ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, ale i pre všetkých, ktorí túto cestu využívajú.

Ďakujeme.