Oznámenie o protispoločenskej činnosti

Táto interná smernica upravuje postup Obce Svätý Anton, (ďalej obec), príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobitných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

Zodpovednou osobou na preverenie podnetu v obci Svätý Anton je hlavný kontrolór obce Monika Palovičová

Podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu: Hlavný kontrolór obce, Svätý Anton 34, Svätý Anton 969 72 alebo v podateľni Obecného úradu Svätý Anton s označením obálky ,,NEOTVÁRAŤ“ - do rúk hlavného kontrolóra

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť  na adresu zodpovednej osoby – kontrolorsvanton@gmail.com

 

Link: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-307