OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU Z DÔVODU ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU CHRÍPKOVÝCH OCHORENÍ

V zmysle Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 15/2005-R z 31.10.2005, po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom a súhlase zriaďovateľa si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole (10.02.2017 priemer 32% a 13.02.2017 priemer 38%, v obidvoch zložkách prekročil výskyt 20% z celkového počtu detí a žiakov) prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 14.02.2017 do 17.02.2017. Výchovno-vzdelávací proces je prerušený v základnej škole aj v materskej škole. Zároveň oznamujeme, že bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne. Nástup do školy a materskej škôlky je od 20.2.2017 (pondelok).

 

PaedDr. Jaroslav Zerola, v.r.
Riaditeľ školy