Návrh - VZN č.1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Anton o postupe a podmienkach poskytovania jednorazovej dávky, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovania sociálnych pôžičiek.