Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Svätý Anton na 1.polrok 2018

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018: 

 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
a) Pravidelné, tematické kontroly:
  • Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola dodržiavania interných predpisov obce upravujúcich systém finančného riadenia Obce Svätý Anton.
  • Kontrola súvisiaca s vypracovaním odborného stanoviska k záverečnému účtu obce. 
  • Kontrola účtovných dokladov obce zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • Kontrola stavu a vývoja dlhu obce v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených Obci Svätý Anton.
  • Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN o poskytovaní dotácií.
 
b) Ostatné kontroly:
  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.
  • Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa dozviem pri výkone svojej činnosti. 
 
 
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
  • Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Obce Svätý Anton za  rok 2017  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
  • Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých   opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Smernicou o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v obci Svätý Anton.
 
 
V Svätom Antone 22.11. 2017                                                          
Monika Palovičová  
hlavná kontrolórka obce