Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné, tematické kontroly:

  • Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola dodržiavania interných predpisov obce upravujúcich systém finančného riadenia Obce Svätý Anton.
  • Kontrola účtovných dokladov obce zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • Kontrola uskutočnených príjmov a výdavkov obce.
  • Kontrola súvisiaca s vypracovaním stanoviska k návrhu rozpočtu.
  • Kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga.
  • Kontrola stavu a vývoja dlhu obce v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Ostatné kontroly

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.
  • Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa dozviem pri výkone svojej činnosti.

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

  • Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Svätý Anton na rok 2019 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
  • Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Smernicou o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v obci Svätý Anton.

 

V Svätom Antone 24. 05. 2018

Monika Palovičová
hlavná kontrolórka obce