Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2017

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok: 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

a) Pravidelné, tematické kontroly:

▪ Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola dodržiavania interných predpisov obce upravujúcich systém finančného riadenia Obce Svätý Anton 

▪ Kontrola vedenia účtovníctva a kontrola účtovných dokladov obce zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov

▪ Kontrola  nakladania s pohľadávkami obce

▪ Kontrola vedenia účtovníctva a kontrola účtovných dokladov rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 b) Ostatné kontroly 

▪ Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.

▪ Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa dozviem pri výkone svojej činnosti. 

 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

▪ Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Svätý Anton na rok 2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

▪ Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých   opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Smernicou o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v obci Svätý Anton.

 

 

V Svätom Antone   05.06. 2017

Monika Palovičová
hlavná kontrolórka obce