Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.24/2010 o poskytovaní sociálnych služieb