Návrh Dodatku č.2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 37/2014