Heligonkári potešili

Už 14 .ročník prehliadky  heligonkárov sa konal v kultúrnom dome v obci Svätý Anton  dňa 21. 1. 2017. Takmer trojhodinový program si pozreli a vypočuli diváci zaplnenej sále. Úvod patril fujarám a spevu v podaní Alexandra Ladzianskeho a pána Spišiaka zo súboru Sitňan. Účinkujúcich a divákov privítala starostka obce pani Simona Guláková. V programe sa striedali jednotlivci i kolektívy. Pribudli noví, ktorí prekvapili svojím spevom i hrou. Najmladší sedemročný účastník  Miško Cerovský bol najväčším prekvapením zahral a zaspieval dve piesne  celkom suverénne čo hľadisko odmenilo búrlivým potleskom. Nedala sa zahanbiť ani malá škôlkárka Eliška Bradová, ktorá zaspievala za sprievodu svojho otca. Milé a pekné bolo vystúpenie Martina Kminiaka s dcérou Danielkou a synom Jankom, aj vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Takáčovej, Anny Valachovej a Martiny Húskovej. S piesňami vystúpili aj dievčatá s novozaloženého súboru Lúčka, ktorý vedie pán Martin Kminiak. Nový repertoár zaspievali výborne. Rastie nám mladá generácia, ktorá  sa určite ešte v budúcnosti rozrastie a poteší milovníkov  folklóru.  V programe vystúpil aj súbor Prenčovan so svojim vtipným pásmom pod názvom: V nedeľu na rínku. Členovia súboru Sitňan zaspievali pekné piesne   za sprievodu gájd A. Ladzianskeho. Z Hodruše zavítali a hrou na heligónku potešili: Ján Zrebený s dcérou Katkou a Patrik Nojber. Z Vyhieň to boli: Ondrej Sliacky so sestrou a Viktor Šanta. Z Jergištôlne pán Matúš Mojžiš. Zo Sebechlieb pán  Milan Skokan. Z Drienova pán Juraj Bartoš. Z Krupiny pán Peter Sedmák. Z Prenčova pán Miloš Dubovský. Zo Studenca pán Pavol Brada a z Banskej Bystrice Mgr. Stanislav Bartko. Z domácich Ondrej Remeň, Jozef Baranyai a Martin Kminiak. Moderátorom programu bol pán Ján Furinda, ktorý divákov bavil aj vtipmi o Náckovi. Predposledné vystúpenie patrilo piatim stálym účastníkom: Dubovskému, Bradovi, Sliackemu, Bartkovi, Kminiakovi, ktorí spoločne zahrali a zaspievali niekoľko  piesní. Posledné slovo patrilo pani starostke, ktorá poďakovala všetkým účinkujúcim aj divákom a pánovi Kminiakovi odovzdala pamätný list za jeho angažovanosť v oblasti kultúry v obci Svätý Anton. Úplný záver patril všetkým účinkujúcim, ktorí si spolu s divákmi zaspievali pieseň „Mám ja hrušku“. Poďakovanie za úspešné zvládnutie tohto vydareného podujatia patrí: pracovníkom obecného úradu a hasičom, spoluorganizátorom tohto podujatia. Menovite  pani Ivete Dragúňovej za zhotovenie scény a výzdoby javiska, pani Michaele Kondekovej za propagáciu a zhotovenie plagátov, za zapožičanie krojov pani Anne Kuzmovej, pánovi Jánovi Machilovi a aktivačným pracovníkom za prípravu kultúrneho domu, pani učiteľkám Valachovej, Mgr.Takáčovej a Húskovej za nacvičenie programu s deťmi. Každému kto nejakým dielom prispel k úspešnému priebehu 14. ročníka svätoantonskej heligónky ďakujeme! 

 

Najväčšie poďakovanie však patrí pánovi Martinovi Kminiakovi, ktorý je dušou tohto zaujímavého a príťažlivého podujatia. O čom svedčí každoročná  veľká účasť priaznivcov folklóru a heligónky.  Spoločne sa tešíme sa na XV. ročník Svätoantonskej Heligónky.

A.Rihová