Dodatok č.6 k VZN č. 23/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení