Dodatok č.1 k VZN č.21/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č.1 k VZN č.21/2008