Dodatok č.1 k VZN č.20/2008 ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach