Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Zapojili sme sa do súťaže Dedina roka 2015
Prosíme všetkých, aby ste zahlasovali za našu obec tu...

Oznamujeme Vám prerušenie telekomunikačnej prevádzky ako aj mobilných zariadení. Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby . Prerušenie prevádzky bude vo štvrtok - 30.7. 2015 od 10:00 do 18:00

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Súťaž Dedina roka je súťažou slovenských obcí bez štatútu mesta, ktorej cieľom je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Komisia Dedina roka  2015:

Ing. Arch.  Anna Kršáková – Spolok pre obnovu dediny, Ing. Jana  Maková  - Slov. agentúra životného prostredia, Ing.  Zoltán Marczell  - Starosta obce Malé Dvorniky – víťaz Dedina roka 2013, Mgr. Art. Marta Mlíchová – Slovenská agentúra pre cestovný ruch,  Mgr.   Terézia  Tušimová  - vidiecky parlament na Slovensku, Ing.   Pavel Bendík  - Združenie miest a obcí Slovenska, Ing. Ivona Cimermanová – Slov. agentúra životného prostredia.

Na základe prihlásenia do súťaže Dedina roka 2015 prišla do našej obce komisia 22.6.2015 o 14.00 hod. Privítali ju žiaci ZŠ a MŠ Feinanda Coburga , chlebom a soľou a pekným kultúrnym programom pri Obecnom úrade, kde im do spevu a tanca vyhrával Martin Kminiak V zasadačke Obecného úradu sa uskutočnila stručná prezentácia obce. Starostka, p. Simona Guláková, oboznámila komisiu so základnými údajmi obce, kultúrnymi pamiatkami, architektúrou, školstvom, združeniami pôsobiacimi v obci atď. Po krátkej prestávke sa komisia vybrala do kaštieľa , kde sa zúčastnila malej prehliadky, ktorou nás sprevádzala Ing. Janka Binderová  a divadelného predstavenia o svätom Hubertovi, ktoré  na nádvorí odohrali žiaci našej školy. Ako symbol slobody vypustila p.Hegyiová poštové  holuby.  Nasledovala malá prechádzka po parku, kde nás  p. A. Jusko  podrobne oboznámil s históriu DHZ a nechýbala ani malá ukážka požiarneho zásahu dorasteniek. Našou významnou dominantou je aj Rímskokatolícky kostol, v ktorom nás privítal p. farár Martin Sebíň  a Svätoantonský cirkevný spevokol . Pútavé rozprávanie pána farára z histórie kostola, nádherný spev a recitácia navodzovali pocit vnútorného pokoja a istoty. Na záver prezentácie sme navštítili Starý hostinec, ako ukážku tradičnej architektúry. Na jeho dvore nás privítala majiteľka, p. Ditta Baranyaiová, ktorá pripravila aj ochutnávku tradičných baníckych jedál, medzi ktoré patrili aj bacekýchle. Zároveň odprezentovala aj regionálnu značku Hont.  Aj tu pokračoval kultúrny program  za hudobného doprovodu p. Miloša Dubovského a detského súboru Šarinka z Prenčova, ktorý navštevujú žiaci našej školy. Prezentáciu o Igorovi Hudecovi , ktorý ako režisér viedol  ochotnícke divadlo v Antole 30 rokov,  predstavila Alica Gajanová. V týchto dňoch sa dožíva 92 rokov. Komisiu zaujali aj nádherné  ručné práce našich obyvateľov,  ako aj výrobky z drôtu a prútia. Po trojhodinovom „maratóne“ sme sa s komisiou rozlúčili.

Čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu ...

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan Kóňa - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: Sobota

Ortopédia 09:00 -15:00 hod.
Úrazová chirurgia 15:00 -16:00 hod.
Chirurgická ambulancia 16:00 -17:00 hod.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0907 722 377

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

 
Príloha: 
6.8.2015 Zvoz komunálneho odpadu
10.8.2015 Zvoz plastov