Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Termín uzávierky: 30. jún 2016!

Obsah:

 • Z rokovania OZ
 • Slovo má starostka...
 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
 • Vtáky
 • Deň zeme v materskej škole
 • Tak bude z tej našej školy niečo?
 • Marec mesiac knihy
 • Po písmenkách
 • Noc s Andersenom
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka pre Vás

 

Zámer na odpredaj pozemku

Noc s Andersenom sme začali v Obecnej knižnici vo Svätom Antone 1. Apríla 2016 o 18.00 hod. Prihlásených bolo 12 dievčat, ktoré prišli načas a netrpezlivo čakali čo sa ide robiť.

Na úvod zaznela andersenova  znelka, ktorú nám poslali z Moravy a po nej stručné oboznámenie o večernom programe. V úlohe Andersena sa nám predstavil  poslanec obecného zastupiteľstva Ján Skarba, ktorý odpovedal deťom na ich zvedavé otázky o živote a diele H.CH. Andersena. Pozvanie prijala aj p. starostka Simona Guláková a p. učiteľka Mgr. Sylvia Kollárová, ktoré sa zapojili do čítania rozprávok a ešte nás  aj sprevádzali  na ceste za pokladom.

Oznámenie
Príloha: 

Skúsenosti z predchádzajúcich dvoch ročníkov nás utvrdili v tom, že anketa tohto typu má medzi hasičmi v našom kraji svoje opodstatnenie. Veľmi nás teší, že sa do ankety Hasiči – hasičom 2015 zapojilo veľké množstvo členov DPO SR ako aj príslušníkov HaZZ v našom kraji. Vynikajúce nominácie predstavené na podujatí prezentujú príkladné činy celej hasičskej obce, bez rozdielu zriaďovateľa. Dôvodom stretnutia na tomto podujatí je vyzdvihnúť prácu hasičov, bez rozdielu zriaďovateľa hasičskej jednotky a úcta k vykonanej práci. Úcta k práci profesionála od dobrovoľníka a úcta k práci dobrovoľníka od profesionála. Nás o to viac teší, že sa do nominácie, v kategórii: Zásahová činnosť – hasičský čin jednotlivca, dostal aj náš hasičský zbor. Slávnostného ocenenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. januára 2016 v obci Hronec, v okrese Brezno sa zúčastnil náš veliteľ Ján Skarba, ktorý bol prvý na mieste pádu z lešenia Michala Kružlica, kde mu poskytol základnú prvú pomoc a privolal záchrannú zdravotnú službu.

 

Dňa 24. 2. 2016 v areáli Stredoslovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Bystrici starostka obce a zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru obce prevzali do užívania protipovodňový vozík. Novú protipovodňovú techniku si v tento deň prevzali zástupcovia 24 obcí a ďalších 22 vozíkov dostal v rovnaký deň Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Špeciálne technické vybavenie, ktoré je jeho súčasťou (kalové čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry a súprava náradia) umožňuje rýchlu reakciu na krízové situácie a súčasne získať určitú mieru sebestačnosti počas povodní.

Kľúče od vozíka slávnostne odovzdali štátny tajomník ministerstva vnútra SR Marián Saloň a štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz za účasti podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej a krajského riaditeľa HaZZ Dušana Šľúku.

Január
30.1.2016 Maškarný ples pre deti

Február
06.2.2016 Hajnál

Marec
Marec mesiac knihy
Deň otvorených dverí v knižnici

Apríl
30.4.2016 Stavanie mája na Rínku

Máj
8.5.2016 Deň víťazstva nad fašizmom
8.5.2016 Deň matiek
95. výročie založenia DHZ vo Svätom Anotne

Jún
MDD
Detské dni svätého Huberta, Múzeum vo Svätom Antone
Uvítanie detí do života

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár 2016
 • VZN o odpadoch
 • Veľtrh SLOVAKIATOUR 2016
 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
 • Zápis detí do materskej školy
 • HAJNÁL 2016
 • Výročná schôdza COOP Jednoty
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Bezpečná jeseň života - rady seniorom
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

Dňa 21.01.2016 sa v našom vykúrenom Kultúrnom dome, vo veľmi priateľskej atmosfére stretli dôchodci z našej obce a Štefultova. Jedným z hlavných dôvodov tohto stretnutia bol aj krst CD, na ktorom sú krásne ľudové piesne naspievané v podaní členov týchto klubov dôchodcov. Okrem výbornej atmosféry, ktorá tu vládla, šikovné ženičky nachystali pohostenie a príjemnú atmosféru dotvárali Duo Danyo, hrou na harmoniku a spievaním ľudových piesní, ktoré chytili za srdce každého. Tak sa tu spievalo, tancovalo a medzi tým sa hostili na dobrotách, ktoré si nachystali.

Rozpis vývozu komunálneho odpadu

  07.01.2016   |   21.01.2016   |   04.02.2016   |   18.02.2016   |   03.03.2016   |   17.03.2016   |   31.03.2016   |   14.04.2016   |   28.04.2016   |   12.05.2016   |   26.05.2016   |   09.06.2016   |   23.06.2016   |   07.07.2016   |   21.07.2016   |   04.08.2016   |   18.08.2016   |   31.08.2016   |   16.09.2016   |   29.09.2016   |   13.10.2016   |   27.10.2016   |   10.11.2016   |   24.11.2016   |   08.12.2016   |   22.12.2016

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016: 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

Príloha: 

Obec Svätý Anton vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi Ing. Štefanovi Komanovi, generálnemu riaditeľovi firmy VEMEX ENERGO s.r.o., za poskytnutie peňažného daru vo výške 1000€ na podporu verejnoprospešného účelu - vybudovanie spevneného chodníka spájajúceho objekty základnej školy a materskej školy Ferdinanda Coburga v našej obci. Práce boli úspešne ukončené v mesiaci október 2015. Poďakovanie patri aj pánovi Jozefovi Kružlicovi, ktorý dielo realizoval a poslancom OZ pánovi Rastislavovi Kondekovi a Jánovi Skarbovi, ktorí sa taktiež veľkou mierou podieľali na jeho výstavbe. Vybudovaním chodníka sme tak spoločne vytvorili bezpečný prechod pre naše deti, zamestnancov ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, ale i pre všetkých, ktorí túto cestu využívajú.

Ďakujeme.

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan Kóňa - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: Sobota

Ortopédia 09:00 -15:00 hod.
Úrazová chirurgia 15:00 -16:00 hod.
Chirurgická ambulancia 16:00 -17:00 hod.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0907 722 377

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

26.5.2016 Zvoz komunálneho odpadu
30.5.2016 zvoz plastov - separovaný zber