Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.
Príloha: 
Príloha: 

Vážení občania,

od 19. 6. 2017 je pre občanov s trvalým pobytom v obci Svätý Anton poskytovaná nová sociálna služba – prepravná služba zabezpečená zmluvným poskytovateľom. Prepravná služba je spolufinancovaná obcou Svätý Anton a je poskytovaná v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 24/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Svätý Anton.

Príloha: 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok: 

Pri príležitosti 8. mája bola daná do užívania obci Svätý Anton nová zástava. V októbri 2016 na zastupiteľstve navrhol Ján Skarba vyrobiť takú zástavu, ktorá by svojim vzhľadom reprezentovala našu obec. Začalo sa to vlastne v roku 1996, keď sa vrátila naša obec k pôvodnému názvu Svätý Anton. Na tom základe bola požiadaná Heraldická komisia o schválenie obecnej zástavy a erbu obce. Na výrobe zástavy sa podieľalo strojové vyšívanie SPIRIT Žiar nad Hronom a p. Ľ. Blašková, ktorá ich sponzorsky dala zošiť. Poďakovanie patrí p. Skarbovi, ktorý svoj návrh aj zrealizoval.

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým matkám. V tento deň si spomíname aj na mamy, ktoré sa o nás celý život starali, ale už nie sú medzi nami. Zostala nám už iba spomienka v srdci na roky, ktoré sme spolu prežili. A možno nás trápi, že sme im toho, ešte veľa chceli povedať, ale akosi sme to nestihli. Odrazu odišli z nášho života a v nás zanechali nevypovedané slová. Slová vďaky, uznania a lásky. Slová, na ktoré tak túžobne čakali. Objatia, ktorých sa nikdy nedočkali. Matky sú tie najdôležitejšie osoby v našom živote a preto si ich vážme kým sú medzi vami.

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská agresorov v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci - ZSSR, Veľká Británia a USA, došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu. O rok neskôr zopakovali prelomový úspech v bitke o Stalingrad. Tu Červená armáda víťazne zavŕšila v zime v roku 1943. Po ťažkých bojoch, ktoré trvali 6 rokov, nadišiel deň, keď nacistické Nemecko kapitulovalo.

Máj  je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý má symbolický význam a je výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou a  smrti so životom. Je to  symbol jari a prebúdzajúcej sa  prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. V nich sa ospevovala tvorivá sila prírody a radosť z víťazstva jari nad zimou. Máje sa ozdobujú pestrými stužkami  a farebnými papiermi.

Starostka obce oznamuje občanom, že dnešným dňom boli zahájené práce na opravách miestnych komunikácií na úsekoch vybraných stavebnou komisiou. 

Priebeh realizácie:

3.5.2017 - most pod ZŠ 
                 - spodná ulica Záhumnie 

4.5.2017 - ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko 

5.5.2017 - oprava výtlkov 

Týmto prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.

Fotogaléria ...

Relaxačné cvičenie

Zvozový kalendár na rok 2017

Lekárska služba prvej pomoci

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

31.8.2017 Zvoz komunálneho odpadu
4.9.2017 Zvoz plastov - separovaný zber